dilluns, 25 de maig de 2020

NURSERY: YEARS 3, 4 & 5

Good morning children! 😀
Bon dia nins i nines! 😀

Time to go to the beach! 😎 
This week we are going to have a good time watching videos about Milo and Peppa Pig! They are going to the beach! Are you ready to go to the beach?!
És el moment d' anar a la platja! 😎
Aquesta setmana passarem una bona estona mirant vídeos sobre en Milo i na Peppa Pig! Se'n van a la platja! Estàs preparat per anar a la platja?!


Now, would you like to make any animal you can find at the beach? First, with the help of mummy or daddy, you'll need to cut out sea animal shapes from white paper plates or cardboard and then, you can colour them with watercolours, tempera, crayons, coloured pencils...
Ara, t' agradaria fer algun animal que pots trobar a la platja? Primer, amb l' ajuda de la teva mare o el teu pare, hauràs de retallar formes d' animals amb papers de plàstic blancs o cartolina i després les pots pintar amb aquarel-les, tèmpera, rotuladors, pintures de fusta...


Finally, remember Cheeky Monkey always misses you and let's dance with him!
Finalment, recordau que en Cheeky Monkey sempre vos anyora i ballem amb ell!
If you need to contact your teacher don't hesitate to contact me on
mavargas@fassers.org
Si necessitau contactar amb la vostra mestra no dubteu en fer-ho a
mavargas@fassers.org

Cap comentari:

Publica un comentari